• پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

  پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازهافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائه‌فهرست مطالب:انواع شناساگرهافنل فتالئینبرم تیمول آبیکاغذ لیتموسمتیل نارنجی یا متیل اورنجنگاه اجمالیمحلول هاي بافر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت شپشک استراليايی

  پاورپوینت شپشک استراليايی

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شپشك استرالياييفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 16پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تاريخچهميزبانمناطق انتشارشناساييپورهزيست شناسيخسارتمبارزه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون

  پاورپوینت سیستم قلب و گردش خون

  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت سیستم قلب و گردش خونفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 37پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:خصوصیات ظاهری فلبساختمان خونمراحل گردش خونبخش دستگاه هدایتی قلبسیستول بطنیاعمال عمده دستگاه قلبی عروقیدستگاه هدایتی قلبویژگی های عضله قلبکنترل ضربان قلب از راه دستگاه خود مختاردستگاه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت مفاهیم میتوکندری

  پاورپوینت مفاهیم میتوکندری

  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت مفاهیم میتوکندریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:میتوکندریتاریخچهوجود و عدم وجود میتوکندریساختار میتوکندریغشاهای میتوکندریماتریکس میتوکندریعملکرد میتوکندری ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن

  پاورپوینت ساختمان استخوان در بدن

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختمان استخوان در بدنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 49پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:استخوان و كار آنوظایف استخوان در بدنساختمان استخوانغضروفعلت بیشتر کمردردها چیست ؟مفصلرباطانواع مفصلهاروماتیسمو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت ساختار کربوهیدرات ها

  پاورپوینت ساختار کربوهیدرات ها

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ساختار کربوهیدرات ها،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 44پاورپوینت کامل و آماده ارائه‌فهرست مطالب:کربوهیدرات‌هاپلی‌ساکاریدهاسوخت‌وساز کربوهیدرات‌هاکارکرد مواد قندی و نشاسته در بدنپروتئینماده ای شگفت انگیزو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت ساختار باکتریها و ویروس ها

  پاورپوینت ساختار باکتریها و ویروس ها

  عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت ساختار باکتریها و ویروس هافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:باکتریتاریخچهساختار باکتريهاتفاوت يوکاريوتها با باکتريهامشخصات سلول باکتريطبقه بندي باکتريهااجزاي ساختماني باکتريهاتوليدمثل باکتريویروسساختار ويروس‌هاتولید مثل ويروسهامراحل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت زندگینامه ورنر هایزنبرگ

  پاورپوینت زندگینامه ورنر هایزنبرگ

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زندگینامه ورنر هایزنبرگ،فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:زندگی نامهنظریه هافعالیت های جانبیافتخاراتو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت زنبور مغزخوار بادام

  پاورپوینت زنبور مغزخوار بادام

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زنبور مغزخوار بادامفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 16پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن زنبور مغزخوار بادامEurytoma sp. Eurytomidae, Hym. اين زنبور پارازيت در سال 1348 بدون ذكر گونه توسط دواچي و شجاعي از روي مگس چغندر Pegomia betae گزارش شده است. حشره مزبور پارازيت داخلي لارو مگس چغندر قند در كرج بوده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

  پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت زمین شناسی تاریخیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 243پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تعريف زمين شناسي تاريخيمحیطها و رخساره های رسوبیپالئوزوئیکدوران مزوزوئیکترسیرو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت روش های آماری در پژوهش

  پاورپوینت روش های آماری در پژوهش

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش های آماری در پژوهشفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهتعاریفمقیاس های سنجشمقیاس صوریاصطلاحات آماریواریانسانحراف معیارخطوط کلی آزمایش فرضیه هافرموله کردنآزمایش آماری و توزیع نمونه ایسطح اهمیتتحلیل اطلاعاتو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت دوره قلب

  پاورپوینت دوره قلب

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت دوره قلبفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:دوره قلبرابطه الكتروكارديوگرام با دوره قلبعمل دریچه هاي قلبصداهاي قلببرون ده قلبخود تنظيمي ذاتي قلبكنترل عصبي خود مختاراثر دما روي عمل قلبو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت درخت میخک

  پاورپوینت درخت میخک

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت درخت میخکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 56پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:نام های گیاهویژگی های ریخت شناسی گیاهدامنه انتشار گیاهزمان جمع آوری گیاهاختصاصات تشریحی گیاهترکیبات شیمیایی گیاهاسانس میخکمحتویات اسانس میخکویژگی های اوژنولخواص درمانی اوژنولویژگی های کاریوفیل ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت داستان زندگی آلبرت انیشتین

  پاورپوینت داستان زندگی آلبرت انیشتین

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت داستان زندگی آلبرت انیشتینفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 39پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:خانوادهکودکیزندگی تحصیلیویژگی های شخصیتیزندگی تحصیلیپیش از ازدواجازدواجوقایع مهمدوران شهرت اینشتینسرانجام میلوا ماریخسرانجام اینشتیننقش میلوا در زندگی علمی اینشتین ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت حواس شنوایی و بینایی

  پاورپوینت حواس شنوایی و بینایی

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حواس شنوایی و بیناییفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 42پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:حواس پنج گانهگوشگوش خارجیلاله گوشمجرای گوش خارجیپرده صماخگوش میانیپنجره بیضیپنجره گردگوش داخلیمجاری نیم حلقویکیسه اوتریکول و ساکولحلزوناندام کورتیچشمپلكملتحمهقرنيهتفاوت قرنيه با ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت چشم و اجزاء آن

  پاورپوینت چشم و اجزاء آن

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت چشم و اجزاء آنفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 18پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تصاویر مربوط به چشمارزشیابی تشخیصیمردمک – عنبیه – شبکیه – قرنیه – عدسیفرق چشم با دوربین عکاسیچند توصیه مهم برای مراقبت از چشم ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت توسعه فناوري نانو در انرژی های نو

  پاورپوینت توسعه فناوري نانو در انرژی های نو

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت توسعه فناوري نانو در انرژی های نوفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 62پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:عمده فعاليت هاي صورت پذيرفتهنانوتكنولوژي چيست؟سر منشأ ايده فن آوري نانوتاریخچهاهميت نانو ابعاداستفاده نانو در صنایعنانولوله های کربنیطبقه بندي هاي مختلف نانو موادمضرات نانو ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان
 • پاورپوینت تاریخ علم شیمی

  پاورپوینت تاریخ علم شیمی

  عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخ علم شیمیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 37پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:آغاز کیمیاعلوم خَفیّه یا علوم غریبهشاخه‌های علوم خفیهاز کیمیاگری به شیمیآغاز شیمی نوینشیمی نوینجدول تناوبیمدل‌های اتمیشیمی کوانتومیکاربرد شیمیکاربرد شیمی در صنعتو... ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۵ خرداد ۱۴۰۱  

  مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان